In Stock

Thuốc Trừ Cỏ Tico 60EC

SIÊU DIỆT MẦM

Thành Phần:

Butachlor 60%

Cây Trồng Liều Lượng
Lúa 80-100ml cho bình 25 lít(1-1.2 lít/ha)

Thời gian cách ly: Không xác định

Danh mục: