Địa chỉ truy cập trang tin nội bộ kể từ ngày 01/11/2015 sẽ là noibo.tanhungco.vn

Nhấn vào đây để truy cập vào trang tin nội bộ